Reklamačný poriadok

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy treba predávajúcemu vyplniť a poslať tento Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy buď v písomnej podobe alebo elektronicky na e-mail dokatech.sk@gmail.com

Tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, originálne zabalený. Platba za zakúpený tovar bude objednávateľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá objednávajúci za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré objednávateľ uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si objednávateľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka, ani na náklady za doplnkové služby,ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Predajúci platbu vráti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká.

Reklamácia

Kupujúci je povinný vykonať po obdržaní zásielky kontrolu tovaru.

V prípade, že kupujúci zistí vadu na tovare, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne ​​prostredníctvom e-mailu na adrese dokatech.sk@gmail.com, alebo doporučeným písomným podaním prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti . Oznámenie treba urobiť okamžite po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za bezchybný a kompletný, teda platí domnienka, že tovar bol odovzdaný v poriadku.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. K dodávanému tovaru sa vzťahuje záručná lehota v trvaní 2 rokov,  ak na príslušnom tovar nie je poskytnutá záručná lehota dlhšia.

V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) je záručná lehota 12 mesiacov.

Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom).

PROSÍME, TOVAR NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU – v opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému tovaru reklamačný formulár a fotokópiu faktúry.

Neoprávnená reklamácia:
-nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, …)
-nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov
-chyby zavinené zásahom opravára bez vedomia predávajúceho
-chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom)
-na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na dokatech.sk@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

– ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Reklamovaný alebo vrátený tovar posielajte na adresu:

Ing. Boris Matušovský
Priemyselna 3416
085 01
Bardejov
tel.: 0911 595 949

Zasielka musí obsahovať sprievodný list / reklamačný formulár!!! (zásielky neposielajte na dobierku).

 

Naklady na vratenie tovaru pri reklamácií alebo vrátení tovaru znáša kupujúci.