Obchodné podmienky

  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dokatech.sk je: Media motion s. r. o., B. Němcovej 2559/7A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 55689361, DIČ: 2122065517

Kontaktná osoba: Ing. Boris Matušovský
E-mail: dokatech.sk@gmail.com
(ďalej len predávajúci)

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa tohto internetového obchodu podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach dokatech.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.dokatech.sk sú záväzné.

2. Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené dopravcom a za poškodenie zásielky zavinené dopravcom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dopravcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je objednávateľ v zmysle zákona povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným vo výške 4,00€. Na túto sumu mu bude vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť do 10 pracovných dní od vystavenia faktúry.

3. Spôsob dopravy – poplatky

Slovenská pošta – doručenie na území SR účtujeme poštovné vo výške 2,50€.

Doručenie do zahraničia je možné po osobitnej dohode.

4 . Platobné podmienky

Za objednaný tovar cez dokatech.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
Dobierky – zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
Bankového prevodu – na e-mail zadaný v objednávke budú odoslané všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, suma). Po úhrade bude tovar odoslaný.

Splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú čiastku v stanovenej lehote, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

5. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

– Objednávku možno stornovať iba e-mailom, ak je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

– Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci) môže po dohode s kupujúcim stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dovážať, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena.

Ak zákazník už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

6. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy treba predávajúcemu vyplniť a poslať tento Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy buď v písomnej podobe alebo elektronicky na e-mail dokatech.sk@gmail.com.

Tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, originálne zabalený. Platba za zakúpený tovar bude objednávateľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá objednávajúci za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré objednávateľ uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si objednávateľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka, ani na náklady za doplnkové služby,ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Predajúci platbu vráti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká.

7. Reklamácia

Kupujúci je povinný vykonať po obdržaní zásielky kontrolu tovaru.

V prípade, že kupujúci zistí vadu na tovare, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne ​​prostredníctvom e-mailu na adrese  dokatech.sk@gmail.com, alebo doporučeným písomným podaním prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti . Oznámenie treba urobiť okamžite po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za bezchybný a kompletný, teda platí domnienka, že tovar bol odovzdaný v poriadku.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. K dodávanému tovaru sa vzťahuje záručná lehota v trvaní 2 rokov,  ak na príslušnom tovar nie je poskytnutá záručná lehota dlhšia.

Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom).

PROSÍME, TOVAR NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU – v opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému tovaru reklamačný formulár a fotokópiu faktúry.

Neoprávnená reklamácia:
-nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, …)
-nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov
-chyby zavinené zásahom opravára bez vedomia predávajúceho
-chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom)
-na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

8. Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na dokatech.sk@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

– ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v „Poznámke k objednávke“, prípadne e-mailom žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dokatech.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávke, prípadne registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie potrebných údajov dopravcovi – Slovenskej pošte, za účelom doručenia zásielky.

Predávajúci taktiež može poskytnúť kupujúceho osobné údaje v rozsahu emailová adresa a obsah objednávky – potrebné na doručenie dotazníka spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho nezávislej hodnotiacej spoločnosti: portál Heureka.sk

Podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

Prílohy na stiahnutie:

1.  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

2. Reklamačný formulár

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy .

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou  na adresu alebo e-mailom na adrese dokatech.sk@gmail.com ) Môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 Obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy .

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Naklady na vratenie tovaru pri reklamácií alebo vrátení tovaru znáša kupujúci.